Zásady zpracování osobních údajů

Poslední aktualizace: 3. 6. 2021

1. Popelky – Vaše hospodyně s.r.o., Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen  „provozovatel“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
A. jméno, příjmení
B. e-mailovou adresu
C. telefonní číslo
1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení žádosti o pracovní poměr a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a provozovatelem dojde ke vzájemné spolupráci. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
2. Provozovatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být uživateli zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů.
5. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@popelkyhospodyne.cz.
7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.popelkyhospodyne.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
b. základní funkčnosti webových stránek.
1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
3. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
a. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.
b. Poskytovatelem služby Google Ads, provozované společností Google Inc.
1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
a. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
b. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
c. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
f. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
g. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
h. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
i. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás.

Jsme Popelky – Vaše hospodyně